Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

“ΥποΑτομική Φυσική & Τεχνολογικές Εφαρμογές”

Graduate Studies in

“SubAtomic Physics and Technological Applications”

 


Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές»  -“Graduate Studies in SubAtomic Physics and Technological Applications”, ( Φ.Ε.Κ., τ.Β’, αρ. φύλλου 2763, 11/07/2018).

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» (“Graduate Studies in SubAtomic Physics and Technological Applications”) είναι η οργάνωση και παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Υποατομικής Φυσικής παρέχοντας βαθιά γνώση  τόσο στη θεμελιώδη φυσική όσο και ειδικές γνώσεις στους κλάδους της Πυρηνικής Φυσικής, της Σωματιδιακής και Αστροσωματιδιακή Φυσική, καθώς και δεξιότητες για εφαρμογές μεθόδων και τεχνολογιών από ένα ευρύ πεδίο συναφών επιστημών, προκειμένου να είναι ικανοί να διεξάγουν αυτοδύναμη έρευνα.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προετοιμασία επιστημόνων που θα έχουν βαθιά γνώση της θεμελιώδους Φυσικής και των επιστημονικών σύγχρονων απόψεων για τα θεμελιώδη συστατικά της Ύλης και των θεμελιωδών αλληλεπιδράσεών τους,  εμπειρία και δεξιότητες σε σύγχρονες ερευνητικές μεθόδους και τεχνολογίες και την ικανότητα εφαρμογής τους, σε  υψηλό θεωρητικό και  τεχνικό επίπεδο, σε ευρύτερα ερευνητικά ή/και αναπτυξιακά έργα. Το ΠΜΣ στοχεύει στην προετοιμασία επιστημόνων οι οποίοι θα είναι σε θέση να προσφέρουν στην κοινωνία υπηρεσίες που αφορούν σε επιστημονική έρευνα στην Υποατομική Φυσική ή/και έρευνα για τεχνολογική ανάπτυξη καθώς και  υπηρεσίες που συνδυάζουν διδασκαλία με έρευνα.
Περιεχόμενο Σπουδών: Το Π.Μ.Σ. δομείται σε τρεις αλληλοσυνδεόμενους κύκλους:
 • Ο πρώτος κύκλος αφορά σε υψηλού επιπέδου σπουδές στη θεμελιώδη  Φυσική.
 • Ο δεύτερος κύκλος αφορά σε σπουδές σε ειδικά θέματα, που ο φοιτητής επιλέγει από τα πεδία της Υποατομικής Φυσικής και Κοσμολογίας, οι οποίες, συν τοις άλλοις, περιλαμβάνουν άσκηση σε  πειραματικές και θεωρητικές ερευνητικές μεθόδους, στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογίας επιταχυντικών και ανιχνευτικών διατάξεων, καθώς και στην επεξεργασία μεγάλου όγκου πειραματικής πληροφορίας.
 • Η μεταπτυχιακή έρευνα αποτελεί, επίσης, κύρια συνιστώσα του Π.Μ.Σ., η οποία υλοποιείται στον τρίτο κύκλο με την εκπόνηση της διπλωματικής διατριβής, επιλέγοντας θέματα από ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών και πειραματικών ερευνητικών πεδίων, συμπεριλαμβανομένων των στοιχειωδών σωματιδίων, της πυρηνικής φυσικής, της αστροσωματιδιακής φυσικής και κοσμολογίας, δοσιμετρίας και ραδιενέργειας περιβάλλοντος, οργανολογίας και πειραματικού σχεδιασμού, φυσικής και τεχνολογίας επιταχυντών κ.τ.λ..
 Τα   επιμέρους γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται στο Π.Μ.Σ. έχουν ως ακολούθως:
 1. Προχωρημένες† Σπουδέςτην Κλασική Μηχανική
 2. Προχωρημένες Σπουδές στον ΗλεκτροΜαγνητισμό
 3. Προχωρημένες Σπουδές στη Στατιστική Φυσική
 4. Προχωρημένες Σπουδές σε Μαθηματικές Μεθόδους Φυσικής
 5. Προχωρημένες Σπουδές στην Κβαντική Φυσική
 6. Προχωρημένες Σπουδές σε Μεθόδους Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων
 7. Ειδικές† Σπουδές στην Κβαντική Θεωρία Πεδίου
 8. Ειδικές Σπουδές σε Σωματιδιακή Φυσική
 9. Ειδικές Σπουδές σε Ανιχνευτικές Διατάξεις και Ηλεκτρονικά Συστήματα Λήψης Δεδομένων
 10.  Είδικές Σπουδές στη Σχετικότητα
 11. Ειδικές Σπουδές σε Πυρηνική Φυσική
 12. Ειδικές Σπουδές σε Αλληλεπίδραση Ραδιενεργού Ακτινοβολίας με την Ύλη και σε Μεθόδους Δοσιμετρίας
 13. Ειδικές Σπουδές σε Αστροσωματιδιακή Φυσική και Κοσμολογία
 14. Ειδικές Σπουδές σε Επιταχυντική Φυσική

  † ο όρος «Προχωρημένες Σπουδές» χρησιμοποιείται για να δηλώσει εμβάθυνση, σε υψηλό επίπεδο,  σε θεμελειώδες  πεδίο Φυσικής του πρώτου κύκλου, ενω με τον όρο «Ειδικές Σπουδές» δηλώνονται προχωρημένες σπουδές σε αντικείμενα της Φυσικής που ο φοιτητής επιλέγει να προσανατολισει τις σπουδές του στο δεύτερο και τρίτο κύκλο.

Λόγω της ευρείας βάσης σπουδών που προσφέρει το ΠΜΣ, οι απόφοιτοι θα έχουν βαθιά γνώση της θεμελιώδους Φυσικής και των επιστημονικών σύγχρονων απόψεων για τα θεμελιώδη συστατικά της Ύλης και των θεμελιωδών αλληλεπιδράσεών τους,  εμπειρία και δεξιότητες σε σύγχρονες ερευνητικές μεθόδους και τεχνολογίες και την ικανότητα εφαρμογής τους, σε  υψηλό θεωρητικό και  τεχνικό επίπεδο, σε ευρύτερα ερευνητικά ή/και αναπτυξιακά έργα.
Εν κατακλείδι, το προτεινόμενο ΠΜΣ στοχεύει στην προετοιμασία επιστημόνων για επαγγελματικές δραστηριότητες που αφορούν σε επιστημονική έρευνα στην Υποατομική Φυσική ή/και έρευνα για τεχνολογική ανάπτυξη καθώς και  σε επαγγέλματα που συνδυάζουν διδασκαλία με έρευνα.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι: Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» ( “SubAtomic Physics and Technological Applications”).
Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ειδικότερα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής, καθώς και Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (και συναφή), των Πολυτεχνικών Σχολών, όπως ορίζει ο κανονισμός.
 Χρονική διάρκεια σπουδών: Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τεσσερα (4) εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί σε 30 ECTS και συνολικά το Π.Μ.Σ. αντιστοιχεί σε 120 ECTS.
Αιτήσεις Υποψηφίων Φοιτητών: Οι αιτήσεις κατατίθενται στην Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής, τον Σεπτέμβριο εκάστου έτους μετά την πρόσκληση κατάθεσης υποψηφιοτήτων από το Τμήμα Φυσικής  (για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι, 27/08/2018 έως 21/09/2018)